Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze webshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten. Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Clubheart.
Herengracht 221
1016 BG Amsterdam
E-mailadres: clubheartshirts@gmail.com
KvK-nummer: 71536981 te Amsterdam

Artikel 3 – Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Clubheart.
Door de presentatie van de producten in de webshop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

Artikel 4 – Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal of talen voor het sluiten van de overeenkomst: Nederlands
Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

Artikel 5 – Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen. Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk. Wij leveren niet af op een postbusadres.

Artikel 6 – Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

 1. I-deal
 2. Creditcard

Artikel 7 – Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
   waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven eigendom van Clubheart. totdat zij volledig zijn betaald.

Vereniging kunnen tot 01-11-2020 aanspraak maken op de verdiensten van de t-shirts. Verenigingen worden per e-mail op de hoogte gebracht van alle verkocht shirts voor hun vereniging. Meld de vereniging zich niet of geven zij geen rekening nummer door, dan zal de opbrengt van deze shirts op 01-11-2020 voor Clubheart. zijn. 

Artikel 9 – Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Artikel 10 – Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk:

 1. In geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
 2. Bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 3. Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
 4. Voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden. Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden.
Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Artikel 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Clubheart. zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.